Bildbyrån Lucky Look
Lucky Look Bildbyrå -
Search and find the images you need!


 

Villkor för användning av Lucky Look's bilder


Du garanterar härmed att nedanstående uppgifter är korrekta enligt PRV, eller motsvarande myndighet för länder utanför Sverige, och att du har rätt att teckna avtal med Lucky Look i nedanstående företags namn.


Genom att kopiera en bild (oavsett upplösning) på egen hårddisk eller annat media har du accepterat att följa nedanstående leveransvillkor. Du är därmed ansvarig för att dessa villkor efterföljs, även om du överlämnar bilder från Lucky Look till någon annan person inom ditt företag.
Ditt användarnamn och lösenord är personligt och du är ansvarig för att dessa uppgifter inte missbrukas.


Samtliga fotografier/illustrationer/konstverk omfattas av upphovsrättslagen. Du är skyldig att känna till de lagar och förordningar som kan begränsa en bilds användningsområde, t ex lagen om namn och bild i reklam, varumärkeslagen, etc.
Lucky Look fråntar sig allt ansvar om du använder bild i sammanhang som strider mot gällande lag.


Användning av Skissbilder
Du får kopiera bildfiler till hårddisk eller annat media, använda lågupplösta bilder på ett sådant sätt som den tekniska processen kräver för att åskådliggöra hur bilden kommer att användas i en produkt eller i en produktion som senare kräver att ersättning utgår till fotografen eller upphovsrättsinnehavaren. Du får med andra ord använda bilder som en del i en teknisk arbetsprocess som syftar till att producera en produkt eller produktion där ersättning för bildanvändning utgår.

Du får inte använda våra skissbilder på något sätt utöver vad som anges i dessa villkor. Om du vill använda en skissbild måste du först kontakta oss.


Användningsrätt av bilder
För att få rätt att använda bilder från Lucky Look i någon form av produktion krävs att du betalar för användningsrätten. Ersättningsbeloppets storlek varierar och beror på det aktuella användningsområdet. All användningsrätt avser engångsanvändning. För att användningsrätten skall övergå till dig som köpare krävs att fakturan för användningsrätten betalats. Eventuell återanvändning av bild skall alltid meddelas Lucky Look innann produktion sker.
Bilden är och förblir fotografens/upphovsrättsinnehavarens egendom även efter köp av användningsrätt. Fotografens namn/bildbyrån skall alltid anges i anslutning till bilden.
I de fall restriktion av bilds användning finns angiven i bildinformation åligger det dig att respektera och efterfölja denna.
Efter avslutad produktion ska du se till att alla digitalt lagrade kopior av bilden förstörs.


Otillåten användning av bilder
Du får inte överlåta/upplåta bilder eller kopiera bilder helt eller delvis till annan än din slutkund/uppdragsgivare. Du får inte använda bilder på något annat sätt än det redovisade och fakturerade. Bilder får ej användas helt eller delvis i sammanhang som kan vara kränkande för fotografen, bildbyrån eller eventuell avbildad person. Bilderna får inte utan medgivande från Lucky Look manipuleras eller förvrängas.


Skadestånd
Brott mot dessa regler medför automatiskt att minumum SEK10.000 faktureras per bild i skadestånd. Erläggande av skadestånd för otillåten/ej redovisad användning medför ingen som helst rätt till bilden utöver den avgiftsbelagda användningsrätten.


Vid tvist mellan dig och Lucky Look skall svensk lag tillämpas.Bildbyrån Lucky Look, Box 402, 191 24 Sollentuna, Sverige, Tel: 08-36 00 31, Epost: info@luckylookimages.com